Per Hillo og Kunsten
”Maleren Per Hillo er noget af et fænomen”

Han går sine helt egne veje, ofte helt uden om de anerkendte kanaler i dansk kunstliv. Men det tør siges at han har klaret sig flot : Store udsmykningsopgaver bl.a. til Pandoras hovedsæde i Danmark. Bronze skulptur til Hendes Majestæt Dronning Margrethe af Danmark. Udstiller spændende steder i verden.  Både i Europe men også i USA og Asien.  I Hong Kong sammen med Udenrigsministeriet.

Man kunne blive ved. For Per Hillos evne til at skabe kontakter er unik. Han tager aldrig et nej for et nej. For folk skal jo tage stilling til hans billeder. I hans verdensbillede er kunst ikke bare kunst, men går langt dybere: Det handler om kommunikation og handler om den måde vi er sammen på. ”Jeg vil gerne diskutere livskvalitet – og så kan vi altid diskutere kunst bagefter,” har han engang sagt. Som kunstner hører han til de ekspressive. Han udtrykker, hvad han føler. Selv kalder han selvbevidst sin stil for New Romantic – hvad mere end antyder, at det er det følelsesfulde, han går efter. Kunst skal røre sin modtager. Kunst skal involvere sin betragter.

Per Hillo indrømmer, at han er en vaskeægte romantiker og i hans malerier er det da også skønheden, der så at sige udpensles. Og han er bestemt ikke bange for at bruge farver, som andre ikke bruger helt så flittigt. Guld for eksempel. Man ser nemlig ofte guld farven i hans billeder. For Hillo er det egentlig ganske enkelt: ”Guld er smukt. Men det er også en symbolsk farve, der antyder værdi.”Allerede de gamle alkymister brugte guldet som symbol på det dyrebare og det værdifulde. Men guld var ikke bare et ædelt metal. Det var symbol på det spirituelle, på menneskets stræben efter højere indsigt.

Derfor er der en tydelig signalværdi i, at også Per Hillo bruger guld i sit maleri. For ham drejer det sig om at søge de åndelige værdier. Det handler desuden om at finde frem til en harmonisk vekselvirkning mellem menneske og kunst. Den destruktivitet, som findes i dele af nutidskunsten, er slet ikke hans ærinde. Han sætter en ære i at male smukke billeder, der taler til det bedste i tilskueren. Kunst har så mange roller i dagens samfund. Kunst underholder eller provokerer. Den er dekorativ eller dyrker det grimme. Ingen af disse dele abonnerer Per Hillo på. Han vil snarere pege på det drømmeagtige og det anelsesfulde med sine billeder. De skal nemlig ikke forklares, for man kan alt for let tale kunst ihjel. Man skal snarere sætte sig ned og meditere over billedets udstrækning. For ethvert billede er et udtryk for bevidsthed og fornemmelse.

Har man forstået det, er man nået de første trin frem mod en fornemmelse for Per Hillos billedverden. 

Ole Lindboe

Redaktør af Magasinet Kunst, forfatter til adskillige kunstbøger og redaktør af TV-programmet ”Kunst i Øjet”
 


Læs også den uddybende analyse af Per Hillo’s kunst her:

Min kunst

Skal man generelt se på betingelserne for billedkunst ved starten af det nye årtusinde er der flere forhold at hæfte sig ved. Disse forhold er selvfølgelig også i mine tanker når jeg maler eller digter. Ofte begge dele samtidig, da det ene automatiske fører til det andet.

Vi lever i en globaliseret verden.
Sfæren for det private liv skrumper ind og sfæren for privat beslutningstagen ligeså. Men samtidigt ser man en modsatrettet bevægelse, hvor den enkelte person så at sige skriver sin egen historie.

Løsrevet og frigjort fra traditioner, sædvaner og regler er der givet den enkelte person et nyt råderum til at definere og bestemme rammerne for sit personlige liv i en meget større udstrækning end før. I den globaliserede verden er mulighederne for kontakt enormt fine, idet afstandene mellem personerne forsvinder ved ibrugtagen af den nye teknologi. Den verden, man kan handle i forhold til, er derfor meget stor, idet den geografisk set favner over væsentlige dele af jordkloden. Men verden er også i relation til ovenstående meget lille, idet mulighederne for at få overblik og indblik i fremmede kulturer er meget store. Ståsted i forhold til etiske værdier er noget meget centralt i denne sammenhæng..

Etik indebærer et valg mellem forskellige muligheder. Gennem valget synes jeg at individet finder sig selv. Det udvikler en personlighed.

 Det betyder, at den etiske livsførelse for den enkelte er kendetegnet ved en spænding mellem på den ene side at skulle være sig selv og på den anden side at skulle realisere noget alment.

Man bliver sit livs ansvarshavende redaktør, og samtidigt kan man ikke henvende sig til et andet menneske uden at udlevere sig selv og de forventninger, der ligger i henvendelsen.

Den etiske fordring handler ikke blot om, hvad man kan gøre for andre, men nok så vigtigt om, hvad man vil med sit liv.

Livet er noget, man selv frembringer, man skriver selv sin egen historie og det er en proces, man uafladeligt befinder sig i. Men dermed må man også tage stilling til, hvad man vil gøre for den anden. Etik foregår på forskellige niveauer. Der er etikken i relation til selvet, i relation til den anden og etikken i relation til fællesskabet.

Mit ståsted i dette individualiserede samfund ? hvor pointen er at fremhæve, at den enkeltes menneskelige forudsætninger får en langt stærkere rolle ? er at frembringe billeder og kompositioner, der stiller centrale livsvilkår i centrum.

Men hvordan kan man skabe betingelser for stort personligt råderum i den globaliserede verden, hvor tingene strømlines, standardiseres og ensliggøres, fordi afstande brydes ned og forsvinder og fordi mulighederne for nærvær og kontakt synes uanede.

Her har kunstnerisk virke en særlig rolle at spille. Eksperimenter ? tankemæssigt ? f.eks. en væsentlig ting for en person, der skal skabe sig et personligt råderum og et personligt domæne. 

Kunsten fremviser disse tendenser.

Min kunstneriske holdning drejer sig om at se mine billeder som åbne spørgsmål til relationer, menneskelighed, nærvær og kontakt. Jeg stiller beskueren overfor en refleksion over hvilke betingelser, der kan forfølges i et rum, hvor samme betingelser for relationer, for menneskelighed, for nærvær og kontakt undergår store ændringer.

I dag stilles beskueren overfor et komplekst sæt af kommunikationer af allehånde art, samtidigt med er kravene til den personlige myndighed er stigende og kravene til den personlige vurderingsevne meget store, idet normer og roller man kan indtræde i er ganske åbne og flydende. Refleksionen får en central placering og jeg kan via billedsproget stille betingelser, præmisser og rammer og inspiration op for denne refleksionsproces.

Og nok kan man sige, at i en verden præget af risici, selvmodsigelser og brud er en kunst med skønhed og harmoni forløjet, men uanset dette peger jeg med mine kompositioner på behovet for at skabe sig et stort personligt råderum, og det gør jeg bl.a. via de temaer, jeg behandler. Jeg stiller åbne spørgsmål til relationer, menneskelighed, nærvær og kontakt.

Kompleksiteten i den moderne tilværelse kræver af den enkelte evne til at benytte flere optikker, kræver udskiftning af optik. Men refleksionen og de personlige valg får via de temaer, jeg stiller op i mine billeder, betingelser for at resultere i en bevidsthedsudvidelse, i fleksibilitet, og i grænseoverskridelse. Temaerne peger både indad og udad. De peger mod grundvilkår for den moderne tilværelse og de peger på kommunikation, på åbenhed og på følelser overfor den anden eller overfor den elskede.

Jeg vælger ofte at lade mine billeder følge af små digte, små sentenser, der skal relateres til billedoplevelsen, hvor intentionen er, at kombinationen af ord og billede skal øge mulighederne for at finde den rette optik i forhold til den komplekse situation, som det moderne menneske må se sig placeret i.

Myndiggørelse, bevidsthedsudvidelse og egen historiefortælling bliver til centrale områder i det moderne menneskes tilværelse og kunsten kan om noget skabe afsæt til denne proces.

Grundlæggende er min stil abstrakt, farverne er generelt lyse og lette, og med til at fremhæve det positive i livet. Jeg holder af kontrasten mellem det rå og det mere forfinede. Der bruger jeg også ædle metaller som guld og sølv.

Det er dejligt at mærke at der er stadig større og større interesse for min kunst, og at jeg dermed får mulighed for en god dialog med de mennesker der køber min kunst.

Det giver også en god inspiration til mit fortsatte arbejde med kunsten?

Med venlig hilsen
Per Hillo